Produktion

Vad är CE-märkning?

CECE-märkta produkter bär (CE)-märket som visar att de på ett tillfredsställande sätt uppfyller sex nyckelkrav:

 • Mekanisk hållfasthet och stabilitet
 • Brandskydd
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Användningssäkerhet
 • Bullerskydd
 • Energihushållning och värmeisolering.

Dessa krav utvärderas enligt europeiska standarder (EN-standarder). Andra produktegenskaper, såsom utseende och lukt, täcks inte av CE-märkningen.

Syftet med CE-märkning

CE-märkning handlar inte bara om att märka produkter utan också om att förverkliga den europeiska inre marknaden. Byggprodukter kommer att cirkulera fritt inom EU utan restriktioner från enskilda länder. Den enda obligatoriska utvärderingen kommer att vara förfarandet för CE-märkning som baseras på europeiska standarder (EN). Inget land kommer att tillåtas att införa extra krav som avser samma aspekter som CE-märkningen, vare sig det sker faktiskt eller genom nationell lagstiftning. CE-märkningen kommer att vara det enda sättet att visa att produkten är lämplig för den europeiska marknaden.

Tillämpningen av EN-standarder garanterar att produkter utvärderas i alla EU-länder enligt samma förfarande. EN-standarder kommer att ersätta alla nationella standarder.CE-märkningen ska påvisa att produkten överensstämmer med EN-standarder och är lämplig för försäljning på den europeiska marknaden, men ska inte tvinga produkten på någon nationell marknaden. Enskilda länder kan anta bestämmelser som styr användningen av produkten.

Vilken information krävs för CE-märkning?

Varje enskild produkt som är kvalificerad för CE-märket ska bära CE-logotypen men en del uppgifter måste även överlämnas till kunden:

Allmän information

 • tillverkarens namn och adress
 • en hänvisning till relevant europeisk standard
 • produktens varumärkesnamn
 • en produktbeskrivning
 • certifieringsorganets eller den anmälda myndighetens identifikationsnummer (i förekommande fall)
 • certifieringsnumret (i förekommande fall)
 • de två sista siffrorna i året då CE-märket började användas

Teknisk information

 • tekniska egenskaper måste deklareras för produkterna (brandsäkerhet, slagfasthet, värmeegenskaper etc.) (se exempel nedan).

P-märkning av isolerglas

Vad är P-märkning?

PP-märkningen är det certifieringsmärke som SP (Sveriges forsknings- och provningsinstitut) ger. Det står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt regler som finns för varje produktområde. P-märkningen innefattar krav som kunder,marknad och myndigheter ställer och kan gå längre än myndigheternas grundkrav.Utveckling av certifieringsregler sker därför i nära samarbete med berörda tillverkare och användare. P-märkningen innebär också att tillverkaren måste ha ständig kontroll av kvaliteten, något som SP regelbundet övervakar. P-märkning finns för följande områden när det gäller glas:

 • isolerrutor
 • partier av glas och metall
 • montage

Så här söker du CE-intyg (Declaration of Conformity) på Osby Glas AB

 • Om du önskar CE-intyg (Egenskapsdeklaration/Declaration of Performance), ta kontakt med din säljare eller Fredrik Hellman